اجتماعی
عمومی
كريمي كيا، مديركل امور اجتماعي استانداري خوزستان خبر داد:
به اطلاع کلیه سمن های دارای مجوز از استانداری خوزستان رسانده مي شود که این سازمانهاي مردم نهاد تا ٢ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی تا ١٧ مهرماه مهلت دارند جهت شركت در موعد انتخابات، ثبت نام مقدماتي خود را به انجام برسانند و اگر سازمان مردم نهادي تا آن زمان ثبت نام نکند، مجوز راي دادن در انتخابات را نخواهد داشت

حکمت خبر