سیاسی
احزاب و تشکلهای سیاسی
شهر، در پیوند با شهروندان معنی پيدا می کند.

حکمت خبر