حکمت خبر

خبر ویژه
جمال عالمي نيسي معاون استاندار خوزستان:

تخريب كنندگانم را به خدا واگذار ميكنم!

در مقاطع مختلف، هميشه افرادي سودجو و فرصت طلب وجود دارند كه همواره سعي مي كنند از مسئولين انتظارات فراتر از قانون در جهت منفعت شخصي داشته باشند، باتوجه به اينكه رويكرد دولت تدبير و اميد در همه استانها بويژه خوزستان، ترجيح منافع مردم بر منافع اشخاص بوده است