درباره ما


                      اخبار حکمت رسانه ای برای مردم اندیشمند استان خوزستان


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آرش یان چشمه

زیر نظر شورای نویسندگان


شماره تماس و ارسال پیامک: 2175-051-0912


مطالب و تصاویر خود را جهت انتشار به پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:

Email:  Info@Akhbarehekmat.ir

حکمت خبر